. Prof. Priscilla W. Kariuki, Chair 2005 - To Present